De weg naar interoperabiliteit : de regio voorbij

S.M. Kersten

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

829 Downloads (Pure)

Samenvatting

De complexe opgave voor het betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit houden van onze zorg vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, waarbij we over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken. De strategie van het Radboudumc om te bewegen naar een Academisch Medisch Netwerk sluit aan op de ontwikkeling van netwerkgeneeskunde met behulp van zorgnetwerken.
Goede zorg in een zorgnetwerk kan alleen geleverd worden wanneer de juiste informatie op de juiste plaats, op het juiste moment en op de juiste manier beschikbaar is voor alle betrokkenen in het zorgnetwerk. Om deze veilige informatie-uitwisseling te realiseren is interoperabiliteit cruciaal, zowel op technisch als op semantisch niveau.
Met het IHE-XDS interoperabiliteitsprofiel kunnen patiëntgegevens veilig en snel uitgewisseld worden en hoeven de dvd’s en brieven niet meer per post of bode tussen ziekenhuizen verstuurd te worden. Een XDS–platform is één van de oplossingen om er voor te zorgen dat informatie op tijd, compleet, veilig en uniform wordt uitgewisseld voor alle betrokken zorgverleners in het zorgnetwerk.
Het Radboudumc heeft in 2016, na een Europese aanbesteding, het XDS-platform van Forcare technisch ingericht. De volgende fase is om het platform binnen het zorgproces te borgen, evenals het voorzien in de behoeften voor buitenregionale informatie-uitwisseling.
Door gebruik te maken van het interoperabiliteitsmodel zijn de kaders vastgesteld waaraan de informatieoplossing voor het Radboudumc moet voldoen ter optimalisatie van interoperabiliteit.
Op de laag Wet- en regelgeving zijn de vier wetten die het meest van toepassing zijn op interoperabiliteit in een zorgnetwerk besproken en de ontwerpkeuzes benoemd. Door de invoering van de AVG heeft er een impact assessment plaatsgevonden en is privacy by design toegepast. Deze ontwerpkeuzes raken tevens de laag informatiebeveiliging. Door gebruik te maken van de Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheidclassificatie zijn de beveiligingseisen opgesteld waaraan de informatieoplossing moet voldoen en beschreven hoe deze eisen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd, gemitigeerd of overwogen.
De laag Organisatie toont de resultaten en methode van de inventarisatie van de wensen en behoeften van klinische afdelingen voor het gebruik van het XDS-platform. Deze inventarisatie heeft geleid tot een verzameling van 98 use cases. Via de criteria haalbaarheid, kwaliteitswinst en volume is een mogelijke volgordelijkheid voor implementatie van het XDS-platform opgesteld.
Op het niveau van het zorgproces begint met het in kaart brengen van de huidige situatie van informatie-uitwisseling, wanneer informatie-uitwisseling plaatsvindt en welke stappen er gezet worden voor deze uitwisseling. Door het gebruik van de Theory of Constrains en het Lean-principe worden optimalisatiestappen in het zorgproces doorgevoerd; beginnende bij het gebruik van het Intern Upload Portaal bij het archief van de radiologie; via het gebruik van het Extern Upload Portaal naar uiteindelijk het gebruik van het XDS-platform.
De informatielaag geeft aan dat de informatie-uitwisseling bij een verwijzing bestaat uit de Verwijsinformatie zelf en de uitslag van een aanvullend onderzoek. Bij het gebruik van het Extern Upload Portaal wordt daarbij ingezet op het gebruik van de informatiestandaard DICOM en PDF.
De applicatielaag beschrijft het huidige en het gewenste applicatielandschap. Waarbij in de huidige situatie gebruik wordt gemaakt van de applicatie DICOMReader en deze vervangen kan gaan worden door het Intern Upload Portaal. Ook worden de ontwerpkeuzes toegelicht, zoals de keuze voor het inloggen met two-factor authenticatie voor gebruik van het Extern Upload Portaal, de aansluiting op de archivering workflow via een closed-order-loop en het gebruik van LOINC voor het eenduidig archiveren en weer kunnen aanbieden van informatie.
De IT-infrastructuur geeft op een vereenvoudigde wijze de huidige en gewenste situatie weer van de systemen betrokken bij de verwerking van informatie binnen de patiëntenzorg. De gemaakte keuzes komen samen in het uiteindelijke ontwerp, waarbij door middel van Archimate de samenhang tussen het zorgproces, applicatie en infrastructuur wordt gepresenteerd. Bij realisatie van dit ontwerp wordt er voorzien in de behoefte van buitenregionale informatie-uitwisseling.
De borging van het XDS-platform binnen het zorgproces heeft plaatsgevonden door de implementatie van het Intern Upload Portaal op de klinische afdelingen en het gebruik van het XDS-platform ten behoeve van verwijzingen binnen de Gynaecologische Oncologie keten met Bernhoven. Deze ervaringen hebben geleid tot een blauwdruk voor ziekenhuisbrede implementatie van het XDS-platform.
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Zonneveld, Guido A.M., Begeleider
  • Cottaar, E.J.E. (Ward), Begeleider
  • Langenhuysen, E.A.M., Begeleider, Externe Persoon
  • Renema, W.K.J., Begeleider, Externe Persoon
  • de Groot, Laurens A., Externe begeleider
Datum van toekenning2 nov. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2 nov. 2018

Bibliografische nota

PDEng thesis.

Citeer dit