De emphasisvoorkeur van docenten biologie, natuurkunde en scheikunde en de gevolgen voor curriculumvernieuwingen

L.G.A. Putter, de, R. Taconis, W.M.G. Jochems, J.H. Driel, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De vernieuwingscommissies voor de betavakken biologie, natuurkunde en scheikunde hebben gezamenlijk gekozen voor het gebruik van de concept-in-contextbenadering bij het ontwikkelen van de conceptexamen-programma's (Michels, Boersma, & Gammers, 2009). De precieze invulling verschilt echter per vak. Van docenten die (gaan) werken met het (concept)examenprogramma en het (pilot-)lesmateriaal vraagt dit een benadering van lesgeven in de betavakken die aansluit bij het examenprogramma en het lesmateriaal. In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag wat de huidige ideeen over beta-onderwijs van docenten van de drie vakken zijn, en of deze samenhangen met het vak wat de docent geeft, de leservaring van de docent of zijn ervaring met het maken van lesmateriaal. Middels een vragenlijst is onder docenten van de drie vakken onderzocht wat hun ideeen zijn (n = 213). Binnen de vakken blijken biologiedocenten de curriculumemphasis 'natuurwetenschap, technologie en samenleving' te prefereren en natuurkundedocenten blijken een voorkeur te hebben voor 'kennisontwikkeling in de natuurwetenschap'. Tussen de vakken blijken biologiedocenten een significant sterkere voorkeur voor 'natuurwetenschap, technologie and samenleving' te hebben dan hun collega's van natuurkunde en scheikunde. Andere vakverschillen en specifteke voorkeuren zijn niet gevonden. Gezien de gebleken voorkeuren is er voor de vernieuwingen binnen biologie de minste kans op frictie tussen de gevraagde en de gewenste emphasisvoorkeur.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)33-48
  Aantal pagina's16
  TijdschriftTijdschrift voor Didactiek der B-Wetenschappen
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit