De Bruijn's syntax and reductional behaviour of lambda-terms : the untyped case

F. Kamareddine, C.J. Bloo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-131
TijdschriftJournal of Logic and Algebraic Programming
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit