De Bruijn's syntax and reductional behaviour of lambda-terms : the typed case

F. Kamareddine, C.J. Bloo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-189
TijdschriftJournal of Logic and Algebraic Programming
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit