Damping and dispersion of linear longitudinal oscillations in a multi-component plasma

A.J.D. Lambert, F.W. Sluijter, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper discusses linear dispersion and damping phenomena in multi-component Vlasov-Poisson plasma's without drift. The contamination damping is evaluated. The influence of temperature ratio, composition and mass ratio is discussed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)394-400
Aantal pagina's7
TijdschriftPhysica B&C
Volume84B
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Damping and dispersion of linear longitudinal oscillations in a multi-component plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit