Cyclic scenarios for steady-state operation of tokamak reactors

J. Garcia, G. Giruzzi, P. Maget, J.F. Artaud, V. Basiuk, J. Decker, G. Huysmans, F. Imbeaux, Y. Peysson, M. Schneider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclic scenarios for steady-state operation of tokamak reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie