Crystallization of syndiotactic polypropylene (sPP) from oriented melts

J. Loos, A.M. Schauwienold, S. Yan, J. Petermann, W. Kaminsky

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The influence of the syndiotacticity on the crystallization behaviour of syndiotactic polypropylene (sPP) has been investigated. The syndiotacticity has been measured by 13C-NMR spectroscopy and the phase information has been observed by electron diffraction of oriented samples. It is shown that the crystal phase formation depends strongly on the perfection of the tacticity of the macromolecules.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)185-189
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPolymer Bulletin
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Crystallization of syndiotactic polypropylene (sPP) from oriented melts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit