Crystallinity and linear rheological properties of polymers

G. Lamberti, G.W.M. Peters, G. Titomanlio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Crystallinity and linear rheological properties of polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science