Crystal structure of nonstoichiometric copper-substituted La(Ni1-zCuz)x compounds studies by neutron and synchroton anomalous powder diffraction

M. Latroche, J.M. Joubert, P.H.L. Notten, A. Percheron-Guegan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Crystal structure of nonstoichiometric copper-substituted La(Ni1-zCuz)x compounds studies by neutron and synchroton anomalous powder diffraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen