Crystal structure and conductivity of the organometallic linear chain system (Et4N)[Ni(dmit)2] and related compounds

G.J. Kramer, L.R. Groeneveld, J.L. Joppe, H.B. Brom, L.J. Jongh, de, J.A. Reedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)745-750
TijdschriftSynthetic Metals
Volume19
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit