Crystal structure and conductivity of the organometallic linear chain system (Et4N)[Ni(dmit)2] and related compounds

G.J. Kramer, L.R. Groeneveld, J.L. Joppe, H.B. Brom, L.J. Jongh, de, J.A. Reedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)745-750
TijdschriftSynthetic Metals
Volume19
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit

Kramer, G. J., Groeneveld, L. R., Joppe, J. L., Brom, H. B., Jongh, de, L. J., & Reedijk, J. A. (1987). Crystal structure and conductivity of the organometallic linear chain system (Et4N)[Ni(dmit)2] and related compounds. Synthetic Metals, 19(1-3), 745-750. https://doi.org/10.1016/0379-6779(87)90446-2