Critical success factors in developing ProMES: Will the end be an 'accepted control loop'?

H.F.J.M. Tuijl, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)346-354
TijdschriftLeadership and Organization Development Journal
Volume18
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit