Crack nucleation at the surface of stressed fibers

P.C.P. Bouten, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3890-3900
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume64
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit