CP/MAS 13C n.m.r. study of polyamide-6: spectra and spin-lattice relaxation times

Harm Ketels (Corresponding author), Leo van de Ven, Annemiek Aerdts, Geert van der Velden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

CP/MAS 13C n.m.r. spectra and 13C spin-lattice relaxation times (T1) of solid polyamide-6 (Ny-6) have been observed. The effect of sorbed water, fast cooling of the Ny-6 melt and addition of ethylene-vinyl alcohol (EVOH) copolymer to Ny-6, respectively, on the spectra and the T1 values have been investigated. Sorbed water did not affect the spectra and the T1 values significantly. However, differences could be observed between the spectra and T1 values of Ny-6 powder, Ny-6 film and Ny-6 in the blends.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)80-83
Aantal pagina's4
TijdschriftPolymer Communications
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 1989

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CP/MAS 13C n.m.r. study of polyamide-6: spectra and spin-lattice relaxation times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit