Covering all points except one

A. Blokhuis, A.E. Brouwer, T.I. Szonyi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In many point-line geometries, to cover all points except one, more lines are needed than to cover all points. Bounds can be given by looking at the dimension of the space of functions induced by polynomials of bounded degree.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-66
TijdschriftJournal of Algebraic Combinatorics
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Covering all points except one'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit