Coupling of single quantum dots to photonic crystal cavities investigated by low-temperature scanning near-field optical microscopy

M. Skacel, F.M. Pagliano, T.B. Hoang, L. Midolo, S. Fattahpoor, Lianhe Li, E.H. Linfield, A. Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coupling of single quantum dots to photonic crystal cavities investigated by low-temperature scanning near-field optical microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen