Correspondence of the sign change in organic magnetoresistance with the onset of bipolar charge transport

F.L. Bloom, W. Wagemans, M. Kemerink, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correspondence of the sign change in organic magnetoresistance with the onset of bipolar charge transport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science