Correlations between overnight breathing rate variation and subjective sleep quality scores

M.S. Goelema, X. Long, R. Haakma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)60-63
TijdschriftSleep-Wake Research in The Netherlands
Volume25
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit