Correlations between boiling points and relative retention data for hydrocarbons

L. Sojak, J. Krupcik, J.A. Rijks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

An equation correlating retention indices, boiling points and activity coefficients is proposed. The equation can be applied not only to homologous series, but also to different classes of hydrocarbons.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-29
TijdschriftChromatographia
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correlations between boiling points and relative retention data for hydrocarbons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit