Correction to accelerated particle-based target capture : the roles of volume transport and near-surface alignment

A. Reenen, van, A.M. Jong, de, M.W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Samenvatting

erratum
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6856-6856
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Physical Chemistry B
Volume117
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit