Cooperative adaptive cruise control : network-aware analysis of string stability

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

148 Citaten (Scopus)
547 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1527-1537
Aantal pagina's11
TijdschriftIEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit