Converting unstructured into semi-structured process models

R. Eshuis, A. Kumar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Converting unstructured into semi-structured process models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie