Converting nested algebra expressions into flat algebra expressions

J. Paredaens, D. Van Gucht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Converting nested algebra expressions into flat algebra expressions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen