Convergence analysis of the local defect correction method for diffusion equations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-425
TijdschriftNumerische Mathematik
Volume95
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit