Controlling the nonlinear optical properties of plasmonic nanoparticles with the phase of their linear response

J. Butet, T.V. Raziman, K.Y. Yang, G.D. Bernasconi, O.J.F. Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling the nonlinear optical properties of plasmonic nanoparticles with the phase of their linear response'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie