Controlling the adaption behaviour of next-generation tissue-engineered cardiovascular implants via computational modelling: Will computational modelling help to expedite clinical translation of nextgeneration bioengineered implants?

Sandra Loerakker, Frank P.T. Baaijens, Simon P. Hoerstrup, M.Y. Emmert (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1069-1073
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume41
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 7 mrt 2020

Citeer dit