Controlling and tuning the dynamic nature of supramolecular polymers in aqueous solutions

S.I.S. Hendrikse, S.P.W. Wijnands, R.P.M. Lafleur, M.J. Pouderoijen, H.M. Janssen, P.Y.W. Dankers, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Samenvatting

Structural and kinetic exchange properties of supramolecular polymers composed of mono- and bivalent ureidopyrimidinone-based monomers are investigated in aqueous solutions. It is shown that exchange dynamics can be controlled by mixing different types of monomers. This tunability widens the scope in their design as biomaterials.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2279-2282
Aantal pagina's4
TijdschriftChemical Communications
Volume53
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 feb 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling and tuning the dynamic nature of supramolecular polymers in aqueous solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit