Controllability and observability of 2-D systems

R. Eising

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this note a necessary and sufficient condition for modal controllability (modal observability) of a 2-D system as defined in [3], is obtained in terms of controllability (observability) of a system as is derived in [1]. Furthermore, it is shown that modal controllability (modal observability) is a generic property.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)132-133
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Transactions on Automatic Control
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controllability and observability of 2-D systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit