Control of strain in GaSbAs/InAs/GaAs quantum dots

V. Haxha, I. Drouzas, J.M. Ulloa, M. Bozkurt, P.M. Koenraad, D.J. Mowbray, H.Y. Liu, M.J. Steer, M. Hopkinson, M.A. Migliorato

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control of strain in GaSbAs/InAs/GaAs quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie