Control of spatially heterogeneous and time-varying cellular reaction networks : a new summation law

M.A. Peletier, H.V. Westerhoff, B.N. Kholodenko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)477-487
TijdschriftJournal of Theoretical Biology
Volume225
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit