Contributions to the theory of sound propagation in ducts with bulk-reacting lining

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Contributions to the theory of sound propagation in ducts with bulk-reacting lining'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Kunst en humaniteit