Continuous-Flow In-Line Solvent-Swap Crystallization of Vitamin D3

Marc Escribà-Gelonch, Volker Hessel, Manuel C. Maier, Timothy Noël, Maria Fernanda Neira D'Angelo, Heidrun Gruber-Woelfler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous-Flow In-Line Solvent-Swap Crystallization of Vitamin D<sub>3</sub>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen