Contaminant removal efficiency, ontwerpparameter in cleanrooms

P.C.A. Molenaar, Marcel Loomans, Paul H.J. Joosten, Helianthe Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

31 Downloads (Pure)

Samenvatting

In cleanrooms worden hoge ventilatievouden gehanteerd. Dit is in lijn met de beschikbare richtlijnen [1]. Normaal gesproken worden de daarvoor benodigde debieten 24/7 gerealiseerd zodat de cleanroom continu op het gewenste niveau presteert. Dit is daarmee een energie-intensieve activiteit. In twee deelonderzoeken is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het ventilatie-energiegebruik van cleanrooms te reduceren, bij een gelijkblijvende prestatie. In dit deelonderzoek is de focus op de efficiency waarmee geventileerd wordt om verontreinigingen af te voeren.
Vertaalde titel van de bijdrageContaminant removal efficiency, design parameter in cleanrooms
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-11
Aantal pagina's4
TijdschriftC2MGZN
Volume2019
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contaminant removal efficiency, ontwerpparameter in cleanrooms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit