Contact time of an incident particle hitting a 2D bed of particles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Contact time of an incident particle hitting a 2D bed of particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen