Consumer adoption of wireless services: Discovering the rules, while playing the game

M. Kleijnen, J.C. Ruyter, de, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

139 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-61
TijdschriftJournal of Interactive Marketing
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit