Consideration effect of uncertainty in power system reliability indices using radial basis function network and fuzzy logic theory

Abdollah Kavousifard, Haidar Samet (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3420-3427
Aantal pagina's8
TijdschriftNeurocomputing
Volume74
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit