Conjoint models of tourist portfolio choice : theory and illustration

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-58
TijdschriftLeisure Sciences
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit