Concentration on circles for nonlinear Schrödinger-Poisson systems with unbounded potentials vanishing at infinity

D. Bonheure, J. Di Cosmo, C. Mercuri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The present paper is devoted to weighted nonlinear Schrödinger–Poisson systems with potentials possibly unbounded and vanishing at infinity. Using a purely variational approach, we prove the existence of solutions concentrating on a circle.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1250009
Pagina's (van-tot)1250009-1/31
Aantal pagina's31
TijdschriftCommunications in Contemporary Mathematics
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concentration on circles for nonlinear Schrödinger-Poisson systems with unbounded potentials vanishing at infinity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit