Concentration distributions in free zone electrophoresis

F.E.P. Mikkers, F.M. Everaerts, T.P.E.M. Verheggen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

471 Citaten (Scopus)
224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-10
TijdschriftJournal of Chromatography
Volume169
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit