Computational homogenization of sound propagation in a deformable porous material including microscopic viscous-thermal effects

K. Gao, J. A. W. van Dommelen, P. Göransson, M. G. D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational homogenization of sound propagation in a deformable porous material including microscopic viscous-thermal effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science