Computational analysis of the performance of a venturi-shaped roof for natural ventilation : venturi-effect versus wind-blocking effect

B.J.E. Blocken, T. van Hooff, L. Aanen, B. Bronsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational analysis of the performance of a venturi-shaped roof for natural ventilation : venturi-effect versus wind-blocking effect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen