Compositional dependence of the giant magnoresistance in FexRh1-x thin films

J. Driel, van, R. Coehoorn, G.J. Strijkers, E. Brück, F.R. Boer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
188 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this article we report on the magnetic and transport properties of FexRh1-x thin films, prepared by evaporation in high vacuum, in the composition range 0.41
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1026-1036
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume85
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compositional dependence of the giant magnoresistance in FexRh1-x thin films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit