Composition profiling of InAs quantum dots and wetting layers by atom probe tomography and cross-sectional scanning tunneling microscopy

A.D. Giddings, J.G. Keizer, M. Hara, G.J. Hamhuis, H. Yuasa, H. Fukuzawa, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Composition profiling of InAs quantum dots and wetting layers by atom probe tomography and cross-sectional scanning tunneling microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie