Composing power series over a finite ring in essentially linear time

D.J. Bernstein

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    13 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Composing power series over a finite ring in essentially linear time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde