Composing power series over a finite ring in essentially linear time

D.J. Bernstein

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Fix a finite commutative ringR. Letuandvbe power series overR, withv(0) = 0. This paper presents an algorithm that computes the firstnterms of the compositionu(v), given the firstnterms ofuandv, inn1 + o(1)ring operations. The algorithm is very fast in practice whenRhas small characteristic.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)339-341
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Symbolic Computation
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Composing power series over a finite ring in essentially linear time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit