Complexity penalized least squares estimators : Analytical results

O. Wittich, A. Kempe, G. Winkler, V. Liebscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A simple variational approach to the estimation of timeseries is studied in detail and mathematical rigor. The functional in question is a complexity penalized sum of squares. The results include existence and uniqueness of the statistical estimate, as well as continuous dependence and stability in dependence on parameters and data.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)582-595
TijdschriftMathematische Nachrichten
Volume281
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexity penalized least squares estimators : Analytical results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit