Complexation of calcium ions by complexes of glucaric acid and boric acid

P.J.M. Dijkgraaf, M.E.C.G. Verkuylen, K. Wiele, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
314 Downloads (Pure)

Samenvatting

Complexing ability of glucaric acid (I), I/H3BO3 (1:1), I/H3BO3 (1:2), and Na tripolyphosphate for Ca ions was detd. at 4 pH values. There was no significant effect on increasing the proportion of H3BO3 to >50%. The complexing ability of I/H3BO3 system was low compared to that of Na tripolyphosphate. The complexing ability of H3BO3 was negligible.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-131
TijdschriftCarbohydrate Research
Volume163
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexation of calcium ions by complexes of glucaric acid and boric acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit