Comparison of to equations for calculation of densities of glasses from their compositions

M.L. Huggins, J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of to equations for calculation of densities of glasses from their compositions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen