Comparison of real and simulated microstructures by two-point correlation functions (in Japanese)

S.I. Igarashi, Y. Yoneyama, Wei Chen, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)687-692
Aantal pagina's6
TijdschriftTransactions of the Japan Concrete Institute
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit