Comparison of Multidetector-Row Computed Tomography to Echocardiography and Fluoroscopy for Evaluation of Patients With Mechanical Prosthetic Valve Obstruction

P. Symersky, R.P.J. Budde, B.A.J.M. Mol, de, M. Prokop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of Multidetector-Row Computed Tomography to Echocardiography and Fluoroscopy for Evaluation of Patients With Mechanical Prosthetic Valve Obstruction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry