Comparison of least squares and exponential sine sweep methods for Parallel Hammerstein Models estimation

M. Rebillat, M. Schoukens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of least squares and exponential sine sweep methods for Parallel Hammerstein Models estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen